Privacybeleid

In ons privacybeleid leggen we uit hoe we persoonlijk identificeerbare informatie of andere gevoelige informatie verzamelen, opslaan, gebruiken, vernietigen en verwijderen. In ons privacybeleid vindt u ook meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
 • 1. Over dit Privacybeleid

  1.1 Dit Privacybeleid is van toepassing op de websites (hierna "Website” genoemd) die door Ideal Standard International NV en haar verbonden ondernemingen (hierna "Ideal Standard", "wij", "ons" en "onze” genoemd) worden beheerd en op de verwerking van persoonsgegevens door Ideal Standard zoals in dit privacybeleid beoogd. Met iedere verwijzing naar “u” en “uw” wordt u, de gebruiker bedoeld.

  1.2 Ideal Standard respecteert uw privacy en engageert zich om de persoonsgegevens die u met ons deelt te beschermen. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die wij over u via de Website en onze communicatie met u verkrijgen.

  1.3 Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mensen die wensen te solliciteren via onze wervingssite. De verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten via dergelijke wervingssite valt onder een apart privacybeleid dat via die website kan worden geraadpleegd.

  1.4 Gelieve er rekening mee te houden dat we op deze Website cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een opslagmedium van een apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Meer informatie over de wijze waarop wij cookies gebruiken is in ons cookiebeleid terug te vinden.

 • 2. Algemeen

  2.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ideal Standard International NV, met kantoren te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0891.422.179, en haar verbonden ondernemingen van de groep Ideal Standard (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Ideal Standard” genoemd). U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar compliance@idealstandard.com.

  2.2 Een verwijzing in dit Privacybeleid naar bepaalde wetten of voorschriften omvat ook iedere wijziging, vervanging of herroeping van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van alle daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

  2.3 Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Dergelijke wijziging, verandering of aanpassing wordt via de Website bekendgemaakt. Uw gebruik van de Website geldt te allen tijde als aanvaarding van ons Privacybeleid.

 • 3. Types persoonsgegevens die wij verwerken

  3.1 Iedere keer u onze Website bezoekt of gebruikt, verzamelen wij:

  • technische informatie met betrekking tot de apparaten die u gebruikt, zoals het IP-adres, het browsertype, de geografische locatie en het besturingssysteem,
  • informatie met betrekking tot uw browsergedrag, zoals hoelang uw bezoek duurt, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

  Voor contactformulier
  3.2 Als u een contactformulier op onze Website invult of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of sociale media, verzamelen wij:
  • de identiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gsm-nummer,
  • de inhoud van uw bericht of vraag en de technische details van het bericht zelf (zoals met wie u bij ons correspondeert, datum en tijdstip enz.),
  • uw voorkeuren wat het gebruikte communicatiemiddel betreft,
  • openbaar beschikbare informatie over uw profiel op sociale media,
  • alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt.

  Voor verlanglijstje
  3.3 Als u een verlanglijstje maakt, verzamelen wij:
  • de identiteitsgegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam en e-mailadres,
  • de producten die u op uw verlanglijstje plaatst,
  • de personen waarmee u uw verlanglijstje deelt.

  Om een overeenkomst te sluiten
  3.4 Als wij een overeenkomst met u sluiten of om die overeenkomst uit te voeren, verzamelen wij:
  • uw btw-nummer,
  • uw lever- en/of factuuradres.

  3.5 Alle voormelde persoonsgegevens krijgen wij rechtstreeks van u. Het is mogelijk dat wij bijkomende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google krijgen. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan andere ter beschikking stellen, verwijzen wij u naar hun respectieve privacybeleid.

 • 4. Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en de rechtsgronden waarop deze doelen zijn gebaseerd

  Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en de rechtsgronden waarop deze doelen zijn gebaseerd

  4.1 De doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om u specifieke informatie te verschaffen over onze diensten en producten die u via de Website, e-mail, telefoon, fax of sociale media aanvraagt.
  De rechtsgronden
  Om stappen te ondernemen vooraleer u een contract met ons sluit, kunnen wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de noodzaak voor de uitvoering van dat contract of het proces om dat contract te sluiten.

  4.2 De doelen
  Behalve indien u een bestaande klant bent die reeds gelijkaardige goederen of diensten van ons hebt aangekocht en op wie wij met onze eigen commerciële boodschappen willen mikken, sturen wij u enkel berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame via e-mail of andere communicatiemiddelen, indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van dergelijke berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame.
  De rechtsgronden
  Deze verwerkingsactiviteit gebeurt op basis van uw toestemming.

  4.3 De doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ieder redelijk verzoek van bevoegde personen of vertegenwoordigers van de rechtshandhaving, gerechtelijke instanties, overheidsdiensten of -instellingen, waaronder bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.

  Uw persoonsgegevens kunnen op uw eigen initiatief aan de politie of gerechtelijke instanties worden overgedragen als bewijs of indien er gerechtvaardigde vermoedens bestaan van een onwettige handeling of misdrijf door u door uw registratie op of gebruik van de Website, onze sociale media of andere communicatie met ons.
  De rechtsgronden
  Deze verwerkingsactiviteit is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan ons worden opgelegd.

  4.4 De doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren of in verband met enquêtes waardoor wij onze Website, reclame, producten en diensten kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en de ontwikkeling van commerciële activiteiten.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zoals om u doelgerichte berichten, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en commerciële boodschappen van Ideal Standaard en geselecteerde partners te bieden.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om derden in te lichten in verband met een mogelijke fusie met, overname van/door of uiteengaan door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van onze partners of derden, als en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Diensten kan worden beschouwd als (a) schending van de Bepalingen of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, (b) bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, (c) gevaar voor de Website of een van onderliggende systemen van ons of onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of iedere andere vorm van kwaadaardige codes of (d) enigszins haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of anderszins ongepast of onwettelijk.
  De rechtsgronden
  Voor deze doeleinden is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op onze rechtmatige belangen, zoals:
  • voortdurende verbetering van onze Website, sociale media, producten en diensten om te verzekeren dat u de best mogelijke ervaring hebt,
  • onze Website, sociale media, producten en diensten beveiligen tegen misbruik of illegale activiteiten,
  • marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algemeen succes.

 • 5. Naar wie versturen wij uw persoonsgegevens?

  5.1 Wij vertrouwen op derde verwerkers om u onze Website te verschaffen en uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel namens ons volgens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzingen verwerken.

  5.2 Wij waarborgen dat alle derde verwerkers met gepaste zorgvuldigheid worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren.

  5.3 Wij mogen uw persoonsgegevens met andere eenheden binnen de groep Ideal Standard delen. Wij verzekeren echter dat alle eenheden van Ideal Standard de gepaste zorgvuldigheid aan de dag zullen leggen om uw persoonsgegevens te verwerken volgens wat in dit Privacybeleid is uiteengezet.

  5.4 Wij versturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare wijze naar andere partijen dan die genoemd in artikel 5.1 en 5.2 zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen echter geanonimiseerde gegevens naar andere organisaties versturen die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, voorstelling en verkoop van die goederen en diensten af te stemmen.

 • 6. Plaats en overdracht

  6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden samengevat in voormeld artikel 4 te verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens echter overdragen aan andere eenheden van Ideal Standaard of derden die uw persoonsgegevens namens ons buiten de EER verwerken. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om gepaste voorzorgsmaatregelen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van het volgende:

  • het ontvangende land beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden of
  • er bestaat een contractuele regeling tussen ons en die entiteit, zoals een overeenkomst op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

  6.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of samengevoegde gegevens aan organisaties buiten de EER overdragen. Als dergelijke overdracht zou plaatsvinden, verzekeren wij dat er voorzorgsmaatregelen bestaan om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u volgens het toepasselijke geldende recht geniet te verzekeren.

 • 7. Kwaliteitsgaranties

  7.1 We doen ons uiterste best om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken om de doelen opgesomd in artikel 4 van dit Privacybeleid te bereiken.

  7.2 Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt zolang nodig is om de doelen opgesomd in artikel 4 van dit Privacybleid te bereiken of tot wanneer u uw toestemming om ze te verwerken intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u de Website geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens anonimiseren, als ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden die in artikel 4 zijn samengevat, tenzij:
  • wij of andere derden een doorslaggevend belang daarbij hebben om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden,
  • een wettelijke of regulerende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet ze te anonimiseren.

  7.3 U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen dient om ons marketingmateriaal voor u relevanter te maken. Wij doen dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken zoals samengevat in artikel 3 van dit Privacybeleid en dit profiel vervolgens te gebruiken om u berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame te bezorgen over producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

  7.4 Wij nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Toegang door ons personeel of derde verwerkers gebeurt uitsluitend op basis van noodzaak tot kennisneming en volgens strenge geheimhoudingsplicht. U begrijpt wellicht dat veiligheid een inspanningsverbintenis is die nooit kan worden gegarandeerd.

  7.5 Als u zich hebt ingeschreven om berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen te ontvangen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame veranderen door op de uitschrijflink in die berichten te klikken.

 • 8. Uw rechten

  Recht op toegang tot uw gegevens
  8.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om administratiekosten aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken tot toegang die duidelijk worden ingediend om ons lastig te vallen of kwaad te berokkenen. Ieder verzoek moet vermelden voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op toegang wenst uit te oefenen en moet vermelden tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst te krijgen.

  Recht op verbetering van uw gegevens
  8.2 U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u die onjuist zijn gratis worden verbeterd. Als een verzoek tot verbetering wordt ingediend, moet dergelijk verzoek zijn vergezeld van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor verbetering wordt gevraagd.

  Recht op intrekking van toestemming
  8.3 U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, waarop artikel 7.2 van toepassing is.

  Recht op wissing van uw gegevens
  8.4 U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u worden gewist, als ze niet langer nodig zijn met het oog op de doelen die in artikel 4 zijn samengevat of als u uw toestemming voor verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot wissing door ons zal worden beoordeeld met het oog op:
  • doorslaggevende belangen van ons of derden,
  • wettelijke of regulerende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die dergelijke wissing kunnen tegenspreken,
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking illegaal is of (c) de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen samengevat in artikel 4, maar u dient ze zelf in gerechtelijke procedures te verdedigen.

  Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens
  8.5 U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien u kunt bewijzen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden bestaan om dergelijk verzet te rechtvaardigen. Als de bedoelde verwerking onder direct marketing valt, hebt u echter het recht om zich gratis en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

  Recht op ontvangst van een kopie van uw gegevens
  8.6 U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen.

  Waar moet u uw rechten uitoefenen?
  8.7 Als u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van voormelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar compliance@idealstandard.com of u kunt het eventuele contactformulier op deze Website gebruiken. Dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen ervoor, indien dit vereist is. Het moet tevens worden gedateerd, ondertekend en vergezeld van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waarmee u uw identiteit aantoont. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u uw ondertekende bevestiging en bewijs van identiteit vragen.

  Wij zullen u spoedig de ontvangst van dit verzoek bevestigen. Als het verzoek geldig blijkt, geven wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek gevolg hieraan.

  Waar moet u klachten indienen?
  8.8 Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u steeds contact met ons opnemen via compliance@idealstandard.com. Als u geen genoegen neemt met ons antwoord, bent u vrij om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Cookies op onze website

Om u de beste en meest relevante gebruikerservaring op onze website te bieden, gebruiken we cookies voor functionele, comfort- en statistische doeleinden. Door op de knop accepteren te klikken, accepteert u de cookies.

U kunt uw voorkeuren wijzigen door naar de pagina met cookie-instellingen te gaan.