Gebruiksvoorwaarden

Door de Site te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Deze pagina is van toepassing zijn op alle websites die worden beheerd door Ideal Standard Group.


Belangrijke juridische mededeling

Let op: deze belangrijke juridische mededeling is van toepassing op alle websites, applicaties of apps die worden beheerd door Ideal Standard Group waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Ideal Standard International NV, handelsmerkeigenaar van IDEAL STANDARD, ARMITAGE SHANKS, PORCHER, VIDIMA EN JADO, (waarnaar in deze belangrijke juridische mededeling als "Ideal Standard", "wij", "onze" en "ons") en voor alle correspondentie per e-mail tussen ons en u ("sites of Sites"). Alle verwijzingen naar "u" of "uw" zijn voor u de gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een van de sites gebruikt. Als u een van de sites gebruikt, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. Uw gebruik van bepaalde sites of services kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die elders op de sites worden uiteengezet. Uw gebruik van die specifieke sites en services geeft aan dat u deze aanvullende voorwaarden accepteert.

 • 1. Inleiding

  1.1
  Door eender welk deel van de Sites te gebruiken wordt u geacht dit wettelijk bericht helemaal aanvaard te hebben. Indien u dit wettelijk bericht niet volledig aanvaardt, moet u de Sites onmiddellijk verlaten.

  1.2
  Ideal Standard kan dit wettelijk bericht te allen tijde aanpassen door deze tekst bij te werken. Volg af en toe de link ‘Belangrijk Wettelijk Bericht’ op de Sites om ons huidige wettelijk bericht te bekijken omdat het bindend is voor u. Sommige bepalingen in dit wettelijk bericht kunnen aangevuld of vervangen worden door uitdrukkelijk aangegeven wettelijke berichten of voorwaarden op specifieke pagina’s van de Sites.

 • 2. Licentie

  2.1
  U hebt de toelating om delen van de Sites af te drukken en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik onder de volgende voorwaarden:

  2.1.1
  geen enkele van de documenten of bijbehorende grafische onderdelen op de Sites worden op om het even welke manier gewijzigd;

  2.1.2
  de grafische onderdelen van de Sites worden niet gescheiden van de bijbehorende tekst; en

  2.1.3
  de Ideal Standard copyrightvermelding (momenteel: © 2019 Ideal Standard. Alle rechten voorbehouden.) verschijnt in alle kopieën samen met eventuele bijkomende copyrightvermeldingen die verschijnen op de Site waarvan de kopie genomen werd.

  2.2
  Tenzij anders vermeld zijn het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Sites (inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, merken, handelsnamen, foto’s en grafische weergaven) de eigendom van Ideal Standard of zijn licentiegevers. Met het oog op dit wettelijk bericht is ieder gebruik van fragmenten of materiaal van de Sites anders dan in overeenstemming met paragraaf 2.1 hierboven voor om het even welk doeleinde verboden. Indien u eender welke bepaling in dit wettelijk bericht schendt, wordt uw toelating om de Sites te gebruiken automatisch beëindigd en moet u al het materiaal dat u gedownload of afgedrukt hebt van de Sites onmiddellijk vernietigen.

  2.3
  In overeenstemming met paragraaf 2.1 mag geen enkel onderdeel van de Sites gereproduceerd of opgeslagen worden op om het even welke andere website of opgenomen worden in een openbaar of privaat elektronisch terugzoeksysteem of service zonder de voorafgaande toestemming van Ideal Standard.

  2.4
  Alle rechten die niet uitdrukkelijk vermeld worden in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

 • 3. Toegang tot de service

  3.1
  Ideal Standard probeert te garanderen dat de Sites 24 uur per dag normaal beschikbaar zijn. Ideal Standard zal niet aansprakelijk zijn indien de Sites voor om het even welke reden geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn op om het even welk tijdstip en voor om het even hoe lang. 

  3.2
  De toegang tot een deel van de Sites of de volledige Sites kan tijdelijk en zonder voorafgaande aankondiging opgeschort worden bij een systeemstoring, onderhoud of reparatie of voor redenen die buiten de macht van Ideal Standard liggen.

  3.3
  Indien u een login-ID en paswoord gekregen hebt voor toegang tot delen van de Sites met beperkte toegang bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden met uw login-ID en paswoord en bent u de enige die deze mag gebruiken. Om aan deze voorwaarde te voldoen stemt u ermee in om uw login-ID en paswoord vertrouwelijk te houden. Iemand anders toestemming geven om uw login-ID en paswoorden te gebruiken, de login-ID en het paswoord dat aan iemand anders toegekend werd gebruiken of proberen toegang te krijgen tot delen van de Sites waarvoor u geen toelating hebt is een ernstige schending van deze voorwaarden.

  3.4
  De informatie op de delen met beperkte toegang is VERTROUWELIJK en PRIVEBEZIT. Toegang tot dergelijke informatie is uitsluitend toegestaan voor geautoriseerde gebruikers van de delen met beperkte toegang die de informatie gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Ieder ongeoorloofd gebruik kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en betalen van een schadevergoeding. U MAG DE DELEN MET BEPERKTE TOEGANG UITSLUITEND GEBRUIKEN ALS U EEN GEAUTORISEERDE GEBRUIKER BENT.

 • 4. Materiaal van de bezoeker en gedrag

  4.1
  Behalve de persoonlijke informatie die onderworpen is aan ons Privacybeleid zal al het materiaal dat u doorstuurt of post op de Sites beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Ideal Standard heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijk materiaal. Ideal Standard en zijn ontwerpers mogen te allen tijde het materiaal en alle data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere elementen daarin voor om het even welke commerciële en niet-commerciële doeleinden kopiëren, bekendmaken, verspreiden, verwerken en gebruiken.   

  4.2
  Het is verboden om materiaal door te sturen of te linken naar, van of via de Sites:   

  4.2.1
  dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, gezagsondermijnend, beledigend, pornografisch, grof, discriminerend, dreigend, aanstootgevend, opruiend of blasfemisch is, aanzet tot rassenhaat, de vertrouwelijkheid of privacy schendt of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

  4.2.2
  waarvoor u niet alle vereiste vergunningen en/of goedkeuringen verkregen hebt; of

  4.2.3
  dat gedrag vormt of aanmoedigt tot gedrag dat als een strafbaar feit beschouwd wordt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anders in strijd is met de wet of inbreuk maakt op rechten van derden, in om het even welk land in de wereld; of

  4.2.4
  dat technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens). 

  4.3
  U mag de Sites niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door ze te hacken).   

  4.4
  Ideal Standard zal zijn volledige medewerking verlenen aan om het even welke rechtshandhavingsinstantie of bij om het even welke rechterlijke beslissing waarbij Ideal Standard gevraagd of opgedragen wordt de identiteit bekend te maken van personen of personen te helpen lokaliseren die materiaal posten dat een inbreuk vormt op paragraaf 4.2 of 4.3.

 • 5. Links naar en van andere Sites

  5.1
  Links naar websites van derden op de Sites worden uitsluitend voor uw comfort ter beschikking gesteld. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Sites. Ideal Standard heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud. Bijgevolg onderschrijft Ideal Standard de inhoud van deze websites niet en doet geen uitspraken over deze websites of om het even welke inhoud op de websites, of resultaten die verkregen kunnen worden door ze te gebruiken. Als u beslist om één van de websites van derden die gelinkt zijn aan onze website te openen, gaat u ermee akkoord dat u dit volledig op eigen risico doet.

  5.2
  Als u een link naar de Sites wilt opnemen, mag dit uitsluitend door te linken (niet kopiëren) naar één of meer van de homepagina’s van de Sites en onder de volgende voorwaarden:

  5.2.1
  De grootte of het uiterlijk van de merken en logo’s op de Sites wordt niet verwijderd, vervormd of anders gewijzigd;

  5.2.2
  U creëert geen frame of om het even welke andere browser of rand rond de Sites;

  5.2.3
  U geeft op geen enkele manier de indruk dat Ideal Standard andere producten of diensten dan zijn eigen producten of diensten goedkeurt;

  5.2.4
  U stelt uw relatie met Ideal Standard niet verkeerd voor en geeft geen verkeerde informatie over Ideal Standard;

  5.2.5
  U gebruikt geen enkel handelsmerk van Ideal Standard dat weergegeven wordt op één van de Sites zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Ideal Standard; en

  5.2.6
  Uw website bevat geen inhoud die grof, beledigend of controversieel is, een inbreuk vormt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of op een andere manier niet voldoet aan de geldige wetten en voorschriften.

  5.3
  Ideal Standard behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het recht dat toegekend wordt in paragraaf 5.2 in te trekken bij schending van deze voorwaarden en alle maatregelen te nemen die geschikt geacht worden.

  5.4
  U moet Ideal Standard volledig schadeloos stellen voor ieder verlies of iedere schade die geleden wordt door Ideal Standard of om het even welk bedrijf dat tot de groep behoort wegens schending van paragraaf 5.2.

 • 6. Disclaimer

  6.1
  Ideal Standard probeert te garanderen dat de informatie en documentatie op de Sites (hierna gezamenlijk het ‘materiaal’ genoemd) inclusief, maar niet beperkt tot, CAD-tekeningen, bestanden, plannen, CAD-gerelateerde informatie en andere specificaties, correct is. Ideal Standard doet echter geen verklaringen en geeft geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, over de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van het materiaal op de Sites. Ideal Standard kan te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op de Sites, of aan de beschreven producten. Het materiaal op de Sites kan verouderd zijn en Ideal Standard doet geen enkele belofte om het materiaal op de Sites bij te werken. 

  6.2
  Het materiaal op de Sites wordt ‘zoals het is’ ter beschikking gesteld zonder enige voorwaarden, garanties of andere modaliteiten van om het even welke aard. Dienovereenkomstig en voor zover de wet toelaat stelt Ideal Standard de Sites ter beschikking met dien verstande dat Ideal Standard alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere modaliteiten uitsluit inclusief en niet beperkt tot deze die beschreven worden in paragrafen 6.2.1 tot 6.2.3 en met inbegrip van:

  6.2.1
  Degelijke kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en de toepassing van zorg en vakmanschap.

  6.2.2
  Naleving van de intellectuele eigendomsrechten van om het even welke derde partij of om het even welke inhoud die gepubliceerd wordt of ter beschikking gesteld wordt op de Sites.

  6.2.3
  De garantie dat om het even welke server of andere software of hardware die de Sites beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke codes die uw computerapparatuur of andere apparaten kunnen infecteren of beschadigen als u de Sites opent, doorzoekt, download van de Sites of ze op een andere manier gebruikt.

  6.3
  Met het oog op paragrafen 6.1 en 6.2 is ieder gebruik van het materiaal strikt voor risico van de partij die gebruik maakt van de tekeningen en u bent verplicht om al het materiaal dat Ideal Standard ter beschikking stelt te controleren. Zonder afbreuk te doen aan paragraaf 7 zal Ideal Standard in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade inclusief en niet beperkt tot indirecte of bijkomende verliezen of schade of om het even welk verlies of schade dat voortvloeit uit verlies van gegevens of winst ten gevolge van, of met betrekking tot, uw gebruik van het materiaal.

 • 7. Aansprakelijkheid

  7.1
  Ideal Standard, iedere andere partij (of ze nu betrokken is of niet bij het ontwerpen, produceren, onderhouden of ter beschikking stellen van deze Site), en ieder bedrijf van de groep Ideal Standard en de kaderleden, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van hen sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor ieder verlies of iedere schade van om het even welke omvang of aard die u of een derde partij kan lijden, inclusief maar niet beperkt tot om het even welk direct, indirect of bijkomend verlies of schade of ieder verlies van inkomen, winst, goodwill, data, contracten, gebruik van geld, of verliezen of schade die voortvloeit uit of op om het even welke manier te maken heeft met een bedrijfsonderbreking en uit onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anders met betrekking tot de Sites op om het even welke manier of met betrekking tot het gebruik van de Sites, niet in staat zijn om de Sites te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van de Sites, websites die linken naar de Sites, of het materiaal op dergelijke websites inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade wegens virussen die uw computerapparatuur, software, data of andere eigendommen kunnen infecteren wegens uw toegang tot, gebruik van, of het doorzoeken van de Sites of het downloaden van materiaal van de Sites of om het even welke websites die linken naar deze Sites.

  7.2
  Voor zover het niet mogelijk is om krachtens de geldige wetgeving aansprakelijkheid zoals beschreven in paragraaf 7.1 uit te sluiten, zal de totale aansprakelijkheid van Ideal Standard, om het even welke andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of ter beschikking stellen van de Site), om het even welk bedrijf van de groep Ideal Standard en de kaderleden, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van hen, in geen geval meer bedragen dan €10,000 (tienduizend euro).

  7.3
  Geen enkele bepaling in dit wettelijk bericht verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid van Ideal Standard voor eender welke verplichting die niet uitgesloten of beperkt kan worden krachtens de geldige wetgeving.

  7.4
  Indien uw gebruik van materiaal op de Sites resulteert in de noodzaak om apparatuur, software of data te onderhouden, te repareren of te corrigeren, zijn alle desbetreffende kosten voor u.

 • 8. Splitsbaarheid

  8.1
  Iedere bepaling in dit wettelijk bericht is splitsbaar en losstaand van de andere bepalingen. Indien een bepaling om het even wanneer gedeeltelijk of volledig ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is of wordt krachtens om het even welke bepaling of wet, wordt deze bepaling in die mate beschouwd als niet behorend tot dit wettelijk bericht. Voor zover deze bepaling zelf deelbaar is, blijft het werkzame deel van deze bepaling en alle andere bepalingen van dit wettelijk bericht onverminderd van kracht en hun geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid worden hierdoor op geen enkele manier beïnvloed.

 • 9. Beëindiging

  9.1
  Wij hebben het recht om uw gebruik van de Sites onmiddellijk te beëindigen als wij van oordeel zijn dat u eender welke van deze voorwaarden geschonden hebt.

 • 10. Algemeen

  10.1
  Indien wij nalaten om het even welke rechten of bepalingen in deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt dit geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling tenzij wij dit erkennen en schriftelijk verklaren. U hebt niet het recht om uw rechten of plichten deels of volledig over te dragen krachtens deze voorwaarden. De titels van de paragrafen in deze voorwaarden dienen uitsluitend voor uw en ons gemak en hebben geen wettelijk of contractueel belang.

 • 11. Toepasselijk recht en rechtsgebied

  11.1
  Dit wettelijk bericht valt onder en wordt uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. Geschillen met betrekking tot dit wettelijk bericht vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Cookies op onze website

Om u de beste en meest relevante gebruikerservaring op onze website te bieden, gebruiken we cookies voor functionele, comfort- en statistische doeleinden. Door op de knop accepteren te klikken, accepteert u de cookies.

U kunt uw voorkeuren wijzigen door naar de pagina met cookie-instellingen te gaan.