Cookiebeleid

Op deze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die het bezoek aan uw website efficiënter maken. Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat opslaan die strikt noodzakelijk zijn. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Cookie-instellingen
 • 1. Over dit cookiebeleid

  1.1 Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en plug-ins van sociale media op de website van Ideal Standard www.idealstandard.com en haar verbonden ondernemingen (hierna “de Website” genoemd).

  1.2 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Plug-ins van sociale media zijn kleine stukjes software die door dienstverleners van sociale media worden ontwikkeld voor de integratie van sociale media, als ze in de Website worden ingebouwd.

  1.3 Algemene informatie over hoe wij uw persoonsgegevens nog verwerken buiten het gebruik van cookies en plug-ins van sociale media, met inbegrip van uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot bestellingen of aankopen is in ons Privacybeleid terug te vinden.

  1.4 Door de website te blijven gebruiken, nadat u over het gebruik van cookies bent geïnformeerd, erkent u dat u dit Cookiebeleid hebt gelezen en aanvaard.

 • 2. Algemeen

  2.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ideal Standard International NV, met kantoren te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0891.422.179, en haar verbonden ondernemingen van de groep Ideal Standard (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Ideal Standard” genoemd). U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar compliance@idealstandard.com.

  2.2 Een verwijzing in dit Cookiebeleid naar bepaalde wetten of voorschriften omvat ook iedere wijziging, vervanging of herroeping van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van alle daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten.

  2.3 Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Dergelijke wijziging, verandering of aanpassing wordt via de Website bekendgemaakt. Uw gebruik van de Websites geldt te allen tijde als aanvaarding van ons Privacybeleid.

 • 3. Cookies

  3.1 U kunt vermijden dat er cookies worden geplaatst door uw browser zodanig te configureren. Richtlijnen over hoe men dit doet, zijn hier terug te vinden:

  • Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
  • Safari: support.apple.com/kb/ph21411.

  Het weigeren van cookies bij het bezoeken van de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de Website niet goed meer werken.

  3.2 Als u de Website bezoekt, plaatsen wij een aantal cookies. Met de meeste gegevens die deel uitmaken van deze cookies, het plaatsen en gebruik ervan kunt u worden geïdentificeerd en wij gebruiken ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruiksinformatie te verzamelen waardoor wij een betere gebruikerservaring op de Website kunnen creëren.

  3.3 Wij weten dat de volgende cookies op de Website worden gebruikt:

  Naam-
  PHPSESSID
  Type-
  Noodzakelijk
  Doel-
  Behoudt gebruikersstatussen bij paginabezoeken.
  Opslag periode-
  Sessie

  Naam-
  _dc_gtm_UA-#
  Type-
  Statistisch
  Doel-
  Wordt gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.
  Opslag periode-
  Sessie

  Naam-
  Google Analytics cookies, inclusief:
  - “_gat” 
  - “_ga”
  - “_gid”, 
  Type-
  Analytisch en statistisch
  Doel-
  Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken. Met deze inzichten kunnen wij rapporten opstellen en onze Website en diensten verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers op de Website, van waaruit bezoekers op de site belanden en de pagina’s die zij hebben bezocht.

  Voor meer informatie over deze cookies van Google Analytics cookies zie: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

  Opslag periode-
  - "_ga": 2 jaar
  - "_gid": Sessie
  - "_gat": Sessie

  Naam-
  collect
  Type-
  Statistisch
  Doel-
  Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
  Opslag periode-
  Sessie

  Naam-
  p.gif
  Type-
  Statistisch
  Doel-
  Cookie dat wordt gebruikt om het aantal pagina-ladingen te tellen voor gebruik door typekit om het gebruik van het lettertype op de website te licentiëren.
  Opslag periode-
  Sessie

  Naam-
  personalization_id
  i/adsct
  Type-
  Marketing
  Doel-
  Personalisatie op Twitter.
  Opslag periode-
  personalization_id: 2 years
  i/adsct: Sessie

  Naam-
  r/collect
  Type-
  Marketing
  Opslag periode-
  Sessie

  3.4 U mag uw toestemming voor het gebruik van cookies door ons steeds herroepen. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst te verwijderen. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor de juiste aanwijzingen van de fabrikant van uw browser te raadplegen zoals hiervoor vermeld.

 • 4. Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en de rechtsgronden waarop deze doelen zijn gebaseerd

  4.1 De doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren waarmee wij onze Website, reclame, producten en diensten kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  De rechtsgronden
  Deze verwerkingsactiviteit gebeurt op basis van uw toestemming.

  4.2 De doelen
  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van onze verbonden ondernemingen en partners of derden, indien uw registratie op of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) schending van dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, (b) bedreiging voor de veiligheid of integriteit van een onderdeel van de Website of de onderliggende systemen van ons of onze verbonden ondernemingen of hun onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of iedere andere vorm van kwaadaardige codes of (c) enigszins haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of anderszins ongepast of onwettelijk.
  De rechtsgronden
  Deze verwerkingsactiviteit gebeurt op basis van onze rechtmatige belangen.

  4.3 De doelen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ieder redelijk verzoek van bevoegde personen of vertegenwoordigers van de rechtshandhaving, gerechtelijke instanties, overheidsdiensten of -instellingen, waaronder bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.

  Uw persoonsgegevens kunnen op uw eigen initiatief aan de politie of gerechtelijke instanties worden overgedragen als bewijs of indien er gerechtvaardigde vermoedens bestaan van een onwettige handeling of misdrijf door u door uw registratie op of gebruik van de Website, onze sociale media of andere communicatie met ons.
  De rechtsgronden
  Deze verwerkingsactiviteit is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan ons worden opgelegd.

 • 5. Naar wie versturen wij uw persoonsgegevens?

  5.1 Wij vertrouwen op derde verwerkers om u onze Website te verschaffen en uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel namens ons volgens onze uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzingen verwerken.

  5.2 Wij waarborgen dat alle derde verwerkers met gepaste zorgvuldigheid worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren.

  5.3 Wij mogen uw persoonsgegevens met andere eenheden binnen de groep Ideal Standard delen. Wij verzekeren echter dat alle eenheden van Ideal Standard de gepaste zorgvuldigheid aan de dag zullen leggen om uw persoonsgegevens te verwerken volgens wat in dit Privacybeleid is uiteengezet.

  5.4 Wij versturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare wijze naar andere partijen dan die genoemd in artikel 5.1 en 5.2 zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen echter geanonimiseerde gegevens naar andere organisaties versturen die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, voorstelling en verkoop van die goederen en diensten af te stemmen.

 • 6. Plaats en overdracht

  6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden samengevat in voormeld artikel 4 te verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens echter overdragen aan andere eenheden van Ideal Standaard of derden die uw persoonsgegevens namens ons buiten de EER verwerken. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om gepaste voorzorgsmaatregelen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van het volgende:

  • het ontvangende land beschikt over wetgeving die als gelijkwaardig wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden of
  • er bestaat een contractuele regeling tussen ons en die entiteit, zoals een overeenkomst op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

  6.2 Wij kunnen geanonimiseerde en/of samengevoegde gegevens aan organisaties buiten de EER overdragen. Als dergelijke overdracht zou plaatsvinden, verzekeren wij dat er voorzorgsmaatregelen bestaan om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u volgens het toepasselijke geldende recht geniet te verzekeren.

 • 7. Kwaliteitsgaranties

  7.1 We doen ons uiterste best om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken om de doelen opgesomd in artikel 4 van dit Privacybeleid te bereiken.

  7.2 Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt zolang nodig is om de doelen opgesomd in artikel 4 van dit Privacybleid te bereiken of tot wanneer u uw toestemming om ze te verwerken intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u de Website geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens anonimiseren, als ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden die in artikel 4 zijn samengevat, tenzij:
  • wij of andere derden een doorslaggevend belang daarbij hebben om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden,
  • een wettelijke of regulerende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet ze te anonimiseren.

  7.3 U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen dient om ons marketingmateriaal voor u relevanter te maken. Wij doen dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken zoals samengevat in artikel 3 van dit Privacybeleid en dit profiel vervolgens te gebruiken om u berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame te bezorgen over producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

  7.4 Wij nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Toegang door ons personeel of derde verwerkers gebeurt uitsluitend op basis van noodzaak tot kennisneming en volgens strenge geheimhoudingsplicht. U begrijpt wellicht dat veiligheid een inspanningsverbintenis is die nooit kan worden gegarandeerd.

  7.5 Als u zich hebt ingeschreven om berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen te ontvangen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke berichten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame veranderen door op de uitschrijflink in die berichten te klikken.

 • 8. Uw rechten

  Recht op toegang tot uw gegevens
  8.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om administratiekosten aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken tot toegang die duidelijk worden ingediend om ons lastig te vallen of kwaad te berokkenen. Ieder verzoek moet vermelden voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op toegang wenst uit te oefenen en moet vermelden tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst te krijgen.

  Recht op verbetering van uw gegevens
  8.2 U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u die onjuist zijn gratis worden verbeterd. Als een verzoek tot verbetering wordt ingediend, moet dergelijk verzoek zijn vergezeld van een bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor verbetering wordt gevraagd.

  Recht op intrekking van toestemming
  8.3 U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, waarop artikel 7.2 van toepassing is.

  Recht op wissing van uw gegevens
  8.4 U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u worden gewist, als ze niet langer nodig zijn met het oog op de doelen die in artikel 4 zijn samengevat of als u uw toestemming voor verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot wissing door ons zal worden beoordeeld met het oog op:
  • doorslaggevende belangen van ons of derden,
  • wettelijke of regulerende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die dergelijke wissing kunnen tegenspreken,
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking illegaal is of (c) de gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen samengevat in artikel 4, maar u dient ze zelf in gerechtelijke procedures te verdedigen.

  Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens
  8.5 U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien u kunt bewijzen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden bestaan om dergelijk verzet te rechtvaardigen. Als de bedoelde verwerking onder direct marketing valt, hebt u echter het recht om zich gratis en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

  Recht op ontvangst van een kopie van uw gegevens
  8.6 U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen.

  Waar moet u uw rechten uitoefenen?
  8.7 Als u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van voormelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar compliance@idealstandard.com of u kunt het eventuele contactformulier op deze Website gebruiken. Dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen ervoor, indien dit vereist is. Het moet tevens worden gedateerd, ondertekend en vergezeld van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waarmee u uw identiteit aantoont. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u uw ondertekende bevestiging en bewijs van identiteit vragen.

  Wij zullen u spoedig de ontvangst van dit verzoek bevestigen. Als het verzoek geldig blijkt, geven wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek gevolg hieraan.

  Waar moet u klachten indienen?
  8.8 Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u steeds contact met ons opnemen via compliance@idealstandard.com. Als u geen genoegen neemt met ons antwoord, bent u vrij om klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Cookies op onze website

Om u de beste en meest relevante gebruikerservaring op onze website te bieden, gebruiken we cookies voor functionele, comfort- en statistische doeleinden. Door op de knop accepteren te klikken, accepteert u de cookies.

U kunt uw voorkeuren wijzigen door naar de pagina met cookie-instellingen te gaan.